In maart en april 2023 vonden vijf netwerkbijeenkomsten plaats in de vier partnerlanden (Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland) met in totaal 55 deelnemers. De bijeenkomstenboden de lokale en regionale netwerkpartners bestaande uit CGC-professionals, bedrijven en aanbieders van bijscholing, de gelegenheid om samen te komen en te discussiëren over digitale competenties en adviesnetwerken.

In het CGC-DigiTrans-project worden lokale netwerken opgezet om feedback te verzamelen van professionals uit het werkveld teneinde de in het project ontwikkelde methoden en instrumenten verder te ontwikkelen en te verrijken. Daarnaast boden de bijeenkomsten tde gelegenheid om de partners uit te nodigen om deel te nemen aan pilotbijeenkomsten waarin de methodologie in de praktijk zal worden gepresenteerd en getest.

Hieronder geven de projectpartners een toelichting op de ervaringen en bevindingen uit de netwerkbijeenkomsten:

Oostenrijk

De eerste netwerkbijeenkomst in Oostenrijk vond plaats op 14 april 2023 aan de University for Further Education Krems met zeven experts met verschillende achtergronden, waaronder opleidings- en trainingsorganisaties, de kamer van koophandel, netwerken voor loopbaanprofessionals in de regio’s Wenen en Niederösterreich en de openbare dienst voor arbeidsvoorziening.

In de discussie deelden de experts hun ervaringen met het ondersteunen van klanten (werknemers, werkzoekenden, bedrijven) om hun digitale competenties te verbeteren. Er werd specifieke aandacht besteed aan de uitdagingen waarmee loopbaanprofessionals in hun dagelijks werk op dit gebied worden geconfronteerd.

Ten aanzien van het ontbreken van transversale skills van cliënten wezen de experts erop dat vooral personen met weinig of geen digitale competenties vaak de bereidheid missen om verandering te accepteren of het vermogen hebben om te gaan met het feit dat ze actief aan de slag moeten met het ontwikkelen van skills door het deelnemen aan educatie- en trainingsactiviteiten.

Een ander belangrijk aandachtspunt betreft het identificeren van de functie-eisen op het gebied van digitale vaardigheden van specifieke functies en het beoordelen van de aanwezige competenties van individuen tegen de achtergrond van de steeds sneller veranderende eisen op het gebied van digitale competenties.

Vooral in wat meer afgelegen regio’s is sprake van een gebrek aan passend en toegankelijk trainingsaanbod voor personen met weinig of geen digitale competenties. Een passend online aanbod zou kunnen helpen om ook in afgelegen gebieden trainingen op dat gebied aan te bieden. Probleem daarbij is echter vaak dat voor deze doelgroep een dergelijk aanbod vaak juist niet geschikt is.

Tenslotte vormt een privacy en bescherming van persoonsgegevens een belangrijk aandachtspunt. Er bestaan bij de verschillende partijen verschillende normen en waarden met betrekking tot privacy, waardoor het moeilijk is om tot een gemeenschappelijke digitale infrastructuur te komen die het werken in netwerken van loopbaanprofessionals kan ondersteunen.

Duitsland

Welke digitale competenties zijn met name van belang? Hoe worden de behoeften aan digitale competenties in mijn organisatie geïdentificeerd? Wat is het belang van coaching en begeleiding in netwerken om digitale competenties in mijn organisatie te bevorderen?

Op vrijdag 31 maart 2023 en vrijdag 28 april bespraken in totaal 29 netwerkpartners deze en andere vragen in een hybride bijeenkomst (op locatie en online) tijdens de eerste netwerkbijeenkomst. Projectpartners Peter Weber, Bettina Siecke en Jenny Schulz hadden het Duitse CGC-DigiTrans- netwerk uitgenodigd voor een bijeenkomst op de HdBA, de Duitse University of Applied Labour Studies (HdBA) in Mannheim. Twaalf professionals uit de (beroepsgerichte) educatie en human resource management (HRM) gingen graag op de uitnodiging in. Nog eens 13 andere deelnemers sloten online aan. De deelnemers kregen informatie over het DigiTrans-project en de projectdoelen in twee kick-off events voorafgaand aan de eigenlijke netwerkbijeenkomst.

Naast de uitwisseling van informatie over onderwerpen als beoordeling en bevordering van digitale competenties en het bevorderen van competenties in netwerken, stond het netwerkaspect tussen de deelnemers onderling duidelijk op de voorgrond. De face-to-face deelnemers maakten tijdens en na het evenement gebruik van deze gelegenheid onder het genot van een kop koffie met wat lekkers. De online-deelnemers konden tijdens een korte pauze ook vrijelijk ideeën uitwisselen.

De deelnemers aan de workshopwaren vooral positief over de ontspannen sfeer waarin de uitwisseling van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe ideeën plaatsvond. Ze gaven aan dat het onderwerp digitale transitie en de mogelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkeling van een nieuwe begeleidingsmethode voor hen reden was om zich bij het netwerk aan te sluiten.

Het netwerk zal ook in de toekomst contact blijven houden. De volgende bijeenkomst over het onderwerp ‘methodiekontwikkeling’ vindt plaats in de zomer of vroege herfst van 2023. Voor verdere online uitwisseling zal er daarnaast een LinkedIn-groep worden gecreëerd.

Italië

Op 31 maart 2023 vond de netwerkbijeenkomst van de Italiaanse partner plaats aan de Universiteit van Padova. Prof. Lea Ferrari en Prof. Teresa Maria Sgaramella organiseerden een hybride bijeenkomst en ontvingen daarin elf deelnemers, voornamelijk loopbaanprofessionals. Het evenement begon met een korte introductie van het DigiTrans-project, gevolgd door een korte kennismaking en introductie door de deelnemers en de beschrijving van de organisatie waarvoor ze werken.

Daarna startte de uiwisseling. Deelnemers beantwoordden enkele vragen individueel en bespraken hun antwoorden in drie groepen, twee groepen op locatie en één online. Uiteindelijk deelde elke groep de reflecties met de hele groep, met als belangrijkste opbrengsten de volgende punten:

de daadwerkelijke invoering van het ondersteunen van de ontwikkeling van digitale competenties betreft zowel individuele coaching, als groepsbegeleiding (zowel online als op locatie) en het samenwerken in werkgroepen voor het definiëren en finetunen van de instrumenten met behulp van monitor-momenten;

de identificatie van de behoeften op het gebied van de ontwikkeling van digitale competenties vindt plaats door middel van online-enquêtes, interviews over methoden voor het beheer van digitale instrumenten, empirisch onderzoek over de wijze waarop de digitale instrumenten worden gebruikt en observatie van de wijze waarop diensten worden aangeboden;

Het belang van de begeleiding in netwerken werd naar voren gebracht door enkele deelnemers. Zij benadrukten de mogelijke rol die (loopbaan)begeleiders zouden kunnen vervullen als intermediairs tussen een bedrijf en haar werknemers waar het gaat om de reële behoefte aan digitale competenties.

De Italiaanse partner spreekt haar dank uit voor de bereidheid en belangstelling die is getoond vanuit de netwerkpartners uit het werkveld om deel te nemen aan het DigiTrans-netwerk en kijkt uit naar de evenementen die in het kader van het project in de toekomst zullen worden georganiserd.

Nederland

Het onderzoeksteam van het lectoraat Employability Transition van Saxion Hogeschool maakt deel uit van het Europese onderzoeksteam in het kader van het DigiTrans-project. Samen met onze partners  uit Italië, Oostenrijk, Duitsland en Litouwen onderzoeken we welke digitale vaardigheden belangrijk zijn om structureel werk te vinden en te behouden op de Europese arbeidsmarkt. In dat kader hebben we in Nederland daartoe in de periode april en mei 2023 diverse diepte-interviews gehouden met een netwerk van organisaties die zich dagelijks bezighouden met deze thematiek. Deze netwerkpartners hebben meegedacht met de methodiekontwikkeling en ons als projectpartners tal van bruikbare tips en feedback gegeven voor nu en in de toekomst om de doelgroep te helpen de nodige digitale vaardigheden te ontwikkelen. We zijn dank verschuldigd aan de professionals van James Loopbaan, Leerwerkloket Twente, Leerwerkloket Stedenvierkant, Gemeente Zwolle, Superpeople company, Lucrato, Media Jungle en de Bibliotheek in Deventer voor hun bijdrage. De volgende stap in het proces zal zijn het organiseren van een netwerkbijeenkomst waarin we in gezamenlijkheid de projectopbrengsten tot nu toe zullen delen en bediscussiëren. Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd in de maand juni van 2023.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ga naar de inhoud